☰ Menu Prawe Menu ☰
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
Grafika zawierająca herb Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Justyna Rosłaniec

 

Góra Kalwaria, dnia 27.12.2019r.

 

 


Nabór na stanowisko: Psycholog w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

 

 

 

P. o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko: Psycholog w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

 

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pijarska 40

05-530 Góra Kalwaria

 

 

II. Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek psychologia,

 2. Doświadczenie w pracy psychologicznej z dzieckiem/dorosłym.

 3. Minimum roczny staż pracy.

 4. Wiedza z zakresu diagnostyki i pomocy psychologicznej,

 5. Umiejętność formułowanie opinii i diagnoz psychologicznych,

 6. Umiejętność prowadzenia konsultacji indywidualnych i pracy grupowej z klientem,

 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 8. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Przebyte szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej, pomocy rodzinie, problemów rodziny, uzależnień i współuzależnienia.

 2. Sumienność, samodzielność, odpowiedzialność.

 3. Sprawność interpersonalna w realizacji zadań interwencyjnych, w tym pod presją czasu.

 4. Odporność na stres.

 5. Umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy zespołowej,

 6. Wiedza i doświadczenie z zakresu pracy w obszarze interwencji kryzysowej i przemocy w rodzinie,

 7. Znajomość metod i technik diagnozy środowiska rodzinnego.

 

IV. Zakres zadań jakie obejmuje świadczenie poradnictwa psychologicznego:

1. Świadczenie poradnictwa psychologicznego osobom i rodzinom w różnego rodzaju kryzysach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy, celem zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych, w postaci indywidualnych i rodzinnych kryzysów, w szczególności poprzez:

a) prowadzenie konsultacji w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów,

b) sporządzanie diagnoz psychologicznych, kierowanie na grupy wsparcia,c)

c) uczestniczenie w podejmowanych przez pracownika socjalnego działaniach interwencyjnych w środowisku

2. Udzielania wsparcia merytorycznego pracownikom socjalnym.

3. Inicjowanie form pomocy osobom i rodzinom, znajdującym się w różnych sytuacjach kryzysowych oraz współpraca z innymi instytucjami w mieście oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

4. Udział w posiedzeniach grup roboczych w związku z procedurą Niebieskiej Karty,

5. Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań (rejestr osób, które skorzystały z porady w tym: termin porady, nazwisko i imię oraz podpis uczestnika porady).


 

V. Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)

 • list motywacyjny
  List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781)";

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, itp.);

 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem.

W przypadku nawiązania współpracy strona zobowiązana będzie do przedłożenia do wglądu oryginały ww. kserokopii dokumentów.

 

VI. Informacja o warunkach pracy w ramach umowy zlecenie:

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym przy ul. Pileckiego 10 w Górze Kalwarii, 05-530

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontakt z klientami OPS, interesantami i rozmowami telefonicznymi.

 

VII. Zakres pracy

Dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym przy ul. Pileckiego 10 w Górze Kalwarii, 05-530 w godzinach, dniach ustalonych w odrębnych ustaleniach/umowach

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Psychologa w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Pijarska 40, w Kancelarii lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: jroslaniec@ops.gorakalwaria.pl w terminie do 07.01.2020r.

 

IX. Dodatkowe informacje:
1.
dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy o współpracę,
3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii (www.bip.gorakalwaria.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

 

Góra Kalwaria, dnia 27.12.2019r.
p. o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Górze Kalwarii

mgr Justyna Rosłaniec

 

 

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko

Psycholog w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

 

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko - psycholog w punkcie konsultacyjno-informacyjnym została zatrudniona

Pani Mayya Bankivska

 

 

Uzasadnienie: Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej stwierdzono, że ww. kandydatka odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze. Predyspozycje, doświadczenie i umiejętności nabyte w trakcie okresu pracy wskazują, że kandydatka sprosta wymaganiom na tym stanowisku.

 

Góra Kalwaria, dnia 10.01.2020r.

p.o. kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Justyna Rosłaniec

 


 


 

Wytworzył:
Justyna Rosłaniec
Udostępnił:
Małgorzata Jarzynka
(2019-12-27 13:13:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Barszcz
(2020-01-28 10:08:27)
 
 
liczba odwiedzin: 50300

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X