☰ Menu Prawe Menu ☰
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
Grafika zawierająca herb Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Góra Kalwaria, dnia 24.12.2019r.

 

 


Nabór na stanowisko: Radca Prawny w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

 

 

 

P. o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko: Radcy Prawnego w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pijarska 40

05-530 Góra Kalwaria

 

II. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4. wykształcenie wyższe prawnicze, ukończona aplikacja radcowska (wraz z wpisem na listę radców prawnych),
5. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. znajomość przepisów prawa niezbędnych na ww. stanowisku, a w szczególności :
- Kodeksu cywilnego,
- Kodeksu postępowania administracyjnego,
- Kodeksu karnego,
- Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
- Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie w tym Rozporządzenia w sprawie procedury „ Niebieskie Karty”,
- Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

7. nieposzlakowana opinia.

 

III. Wymagania dodatkowe:

Empatia, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność dobrej organizacji pracy, zaangażowanie, opanowanie.

 

IV. Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Udzielanie porad prawnych klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii a także udzielanie wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,

2. Sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z procedurami „ Niebieskiej Karty” w tym pozwów o rozwód,

3. Udzielanie porad prawnych w zakresie objętym działalnością w związku z Gminnym Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020,

4. Inne zadania w ramach działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego OPS w Górze Kalwarii.

 

V. Informacja o warunkach pracy w ramach umowy zlecenie:

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym przy ul. Pileckiego 10 w Górze Kalwarii, 05-530

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontakt z klientami OPS, interesantami i rozmowami telefonicznymi.

 

 

VI. Zakres pracy:

Dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym przy ul. Pileckiego 10 w Górze Kalwarii, 05-530 w godzinach, dniach ustalonych w odrębnych ustaleniach/umowach.

 

VII . Wymagane dokumenty:

1. Curriculum Vitae i list motywacyjny zawierające dane niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z art 22¹ Kodeksu pracy,
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu,
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. Oświadczenie kandydata, że ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. Oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią,
8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, w Kancelarii lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: jroslaniec@ops.gorakalwaria.pl w terminie do 10.01.2020r.

 

IX. Dodatkowe informacje:
1. dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
2. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy o współpracę,
3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii (www.bip.gorakalwaria.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

 

Góra Kalwaria, dnia 24.12.2019r.

 

p. o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

              w Górze Kalwarii

mgr Justyna Rosłaniec


 

Wytworzył:
Justyna Rosłaniec
(2019-12-24)
Udostępnił:
Małgorzata Jarzynka
(2019-12-24 11:55:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Jarzynka
(2019-12-27 13:44:37)
 
 
liczba odwiedzin: 50280

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X